„REPUBLIKA POLONIA” PRZECIW ZAKŁAMYWANIU POLSKIEJ HISTORII

„REPUBLIKA POLONIA” PRZECIW ZAKŁAMYWANIU POLSKIEJ HISTORII

UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA „REPUBLIKA POLONIA”

Nr 2/2021 z dnia 22 lutego 2021

WYRAŻAJĄCA SPRZECIW WOBEC ZAKŁAMYWANIA POLSKIEJ HISTORII, STYMULOWANIA  POSTAW RASISTOWSKICH WOBEC POLAKÓW,
ORAZ ZEWNĘTRZNEJ INGERENCJI W CELU OBALENIA DEMOKRATYCZNIE WYBRANYCH WŁADZ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wraz z nadejściem 2021 roku siły wrogie niepodległościowym aspiracjom Polski wzmogły rasistowskie antypolskie działania. Zarówno w mediach jak i w oświadczeniach wpływowych polityków pojawiły się kolejne skandaliczne stwierdzenia zawierające prowokacyjne i niezgodne z prawdą treści na temat Polski i Polaków.

27 stycznia 2021 U.S. Senator Ben Cardin, który jest zarazem Specjalnym Przedstawicielem do spraw antysemityzmu, rasizmu i nietolerancji w Zgromadzeniu Parlamentarnym Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej (OBWE), oświadczył:

Jestem zdecydowany przeciwdziałać próbom wymazania lub rewizji wydarzeń Holokaustu, takich jak wysiłki Polski, by ukarać tych, którzy mówią prawdę o trzech milionach zabitych tam Żydów. Jestem głęboko zaniepokojony, na przykład, wiadomością o pozwie o pomówienie przeciwko dwóm polskim uczonym za ich prace o Żydach zmuszonych do ukrywania się podczas okupacji hitlerowskiej”(Oświadczenie S. Cardina).

  • Prywatny proces cywilny wytoczony zawodowym historykom Barbarze Engelking i Janowi Grabowskiemu przez staruszkę Filomenę Leszczyńską o naruszenie dóbr osobistych jej nieżyjącego krewnego, poprzez przypisanie mu, bohaterowi wojennemu, zbrodniczej działalności antysemickiej, Senator Cardin nazwał wysiłkiem Polski, by ukarać tych, którzy mówią prawdę, a więc działaniem państwa, a nie prywatnej osoby, w celu ukarania autorów publikacji za prawdę, a nie za oczywiste kłamstwa i manipulacje promowane przez tak zwaną nową szkołę Holocasutu. Jego oświadczenie zostało wydanie przed ogłoszeniem wyroku w toczącej się rozprawie.  Amerykański senator wywarł więc skandaliczną presję polityczną na niezawisły sąd w Polsce w obronie pozwanych aby zablokować wyrok skazujący nawet jeśli wymaga tego ustalony ponad wszelką wątpliwość stan faktyczny, obowiązujące polskie prawo i sumienie sędziego. (Dowody w sprawie Leszczyńska p. Engelking i Grabowski)
  • Prof. Engelking stwierdziła publicznie: Śmierć Polaków to śmierć biologiczna, naturalna, to śmierć jak śmierć, a dla Żydów to była tragedia, to była metafizyka, to było spotkanie z najwyższym… W związku z powyższą wypowiedzią stała się symbolem żydowskiego rasizmu, pogardy i nienawiści rasowej w stosunku do Polaków. (Rasizm Engelking).
  • Prof. Grabowski był już wcześniej wielokrotnie łapany na gorącym uczynku wypaczania historii, selekcjonowania i fałszowania źródeł, oraz zmyślania argumentów pod założoną z góry antypolską tezę (por. Grabowski Fałszuje Datnera).  Niestety, wpływowe środowiska międzynarodowe od lat skutecznie go bronią przed poniesieniem odpowiedzialnosci dyscyplinarnej i zasłużonej kary. Tym razem Sen. Cardin, Senat USA, wpływowy New York Times, a za nimi większość zachodnich mediów głównego nurtu, stanęli w obronie ewidentnych kłamstw i manipulacji jego współautorstwa.
  • Jako reprezentant USA w OBWE do spraw rasizmu, Senator Cardin ma obowiązek reagować nie tylko na rasizm wobec Żydów, ale również na rasizm demonstrowany przez Żydów wobec Polaków.  Jednak w tej sprawie nie potępił ani prof. Engelking, ani prof. Grabowskiego za ich rażąco rasistowską, antypolską postawę tylko automatycznie stanął w ich obronie.

Mimo ogromnej presji generowanej przez polityków i media zachodnie w obronie pozwanych, w dniu 9 lutego 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że Barbara Engelking i Jan Grabowski mają przeprosić Filomenę Leszczyńską za treści zawarte w ich książce „Dalej jest noc”.

Wyrok ten wywołał kolejną falę rasistowskich ataków na Polskę i Polaków.  Ataki te wykluczają wszelki dialog, gdyż atakujące media zachodnie nie dopuszczają rzeczowej debaty w tej sprawie. Prowadzą otwartą wojnę informacyjną w stosunku do Polski i Polaków, stosując terror propagandowy, atakując polskich bohaterów wojennych oraz dzielne polskie kobiety takie jak pani Leszczyńska, cynicznie ubierając te ataki w szaty nauki. Działają więc zgodne z zasadę Josefa Goebbelsa mówiacą, że kłamstwo powtarzane wystarczajaco często staje się prawdą.

W ten sposób od lat odmawia się Polakom prawa do prawdy i sprawiedliwości, oraz prawa do obrony wobec zarzutów, które – wbrew faktom – przypisują im rolę sprawców zagłady trzech milionów żydowskich obywateli Rzeczypospolitej, współofiar tej samej okupacji. Polskich bohaterów wojennych przedstawiają jako przestępców, co jest szczególnie haniebne. Konsekwentnie odmawiają też statusu ofiar ludobójstwa trzem milionom polskich, nieżydowskich ofiar niemieckiej i sowieckiej okupacji. Rozprawa przeciw Engelking i Grabowoskiemu dotyczy tylko jednego z bardzo wielu przykładów wojny informacyjnej prowadzonej przeciw Polsce.

Są to działania z premedytacją zadające ogromny ból i wielkie cierpienie polskim ofiarom niemieckich prześladowań i ich rodzinom. Oszczercze ataki szczególnie mocno dotykają tysiące polskich rodzin, które z narazeniem życia ratowały Żydów podczas niemieckiej okupacji i do dziś zmagają sią z traumą tamtych wydarzeń. Działania te noszą znamiona tortur, gdyż pogłębiają straszliwe niezagojone rany wojenne w polskim społeczeństwie oraz poczucie niesprawiedliwości, gwałcąc w ten sposób Art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który głosi, że: „Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu”.

Działania te również odmawiają Polakom prawa do obrony, co stanowi pogwałcenie Art. 5 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka gwarantującego każdemu prawo do rzetelnego procesu sądowego.

Działania te stanowią nieuprawnioną, wrogą ingerencję w wewnętrzne sprawy suwerennego państwa polskiego, zmierzające do obalenia demokratycznie wybranych władz Rzeczypospolitej Polskiej, noszące znamiona szantażu. Ich celem jest zastąpienie obecnych władz przedstawicielami środowisk deklarujących pełną uległość wobec bezprawnych i moralnie nagannych żądań wypłacenia przez Polskę międzynarodowym organizacjom żydowskim gigantycznych odszkodowań za żydowskie mienie bezdziedziczne z okresu drugiej wojny światowej, zgodnie z amerykańską ustawą JUST ACT, znaną jako Rezolucja Senacka 447.

Wobec powyższego,

My, Polacy
zamieszkali na całym świecie, niniejszym stanowczo protestujemy przeciw wojnie informacyjnej prowadzonej na arenie międzynarodowej przeciw prawdzie historycznej, godności Polaków i żywotnym interesom Polski za pomocą kłamstw, manipulacji oraz terroru propagandowego kłamliwie nazywanego wolnością naukową. Działania te gwałcą nasze fundamentalne prawa chronione Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, Europejską Konwencją Praw Człowieka i innymi aktami prawa międzynarodowego.

Zwracamy się do środowisk Żydów polskich oraz osób pochodzenia polsko-żydowskiego o potępienie antypolskiej kampanii o charakterze rasistowskim, gdyż kontynuacja terroru propagandowego przeciw Polakom i Polsce w oparciu o kłamstwa, oszczerstwa i nienawiść rasową ze strony środowisk żydowskich niszczy wielowiekowe, pozytywne stosunki polsko-żydowskie, niszczy tkankę społeczeństwa polskiego, którego Żydzi stanowią integralną część, oraz zagraża pokojowi i bezpieczeństwu międzynarodowemu.

Apelujemy również do obrońców praw człowieka na całym świecie, aby mieli odwagę stanąć w obronie słabszych, którzy od wielu lat są dyskryminowani przez wielkich tego świata i rzucić tę prawdę w oczy silniejszym. Apelujemy o wsparcie nas w wyegzekwowaniu sprawiedliwości dziejowej dla polskich ofiar niemieckiego Hitleryzmu i sowieckiego Stalinizmu. Póki nie osiągniemy sprawiedliwości za ludobójcze zbrodnie dokonane na Polakach, widmo rangi Hitlerowsko-Stalinowskiego kataklizmu będzie ciążyło nad śwatem.

Wzywamy do odrobienia tragicznej lekcje historii: rasistowskie zohydzanie narodów w oczach innych narodów i społeczności międzynarodowej stanowiło nie tylko zapowiedź zaborów, rabunków i ludobójstwa na Polakach, ale również doprowadziło do dwóch światowych kataklizmów zagrażających całej ludzkości.  Czas w końcu odrobić wspólnie lekcje historii, zjednoczyć siły i skutecznie, wspólnie walczyć z siewcami kłamstwa i nienawiści.    

Change this Subheading

Jozef Gobbels

Sierpień, 1934 rok

Website | + posts

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *