Apel do władz Białorusi o zwolnienie z aresztu kierownictwa Polskiej Szkoły w Brześciu i zaprzestanie prześladowań Polskiej Mniejszości Narodowej

Apel do władz Białorusi o zwolnienie z aresztu kierownictwa Polskiej Szkoły w Brześciu i zaprzestanie prześladowań Polskiej Mniejszości Narodowej
FREE ANNA PANISHEVA NOW!

14 marca 2021

Stowarzyszenie „Republika Polonia” zrzeszające osoby polskiego pochodzenia na całym świecie apeluje do władz Białorusi o natychmiastowe zwolnienie z aresztu kierownictwa Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej im. Romualda Traugutta w Brześciu nad Bugiem i zaprzestanie prześladowań politycznych i dyskryminacji Polskiej Mniejszości Narodowej na Białorusi.

Aresztowanie Anny Paniszewy, dyrektorki Polskiej Szkoły w Brześciu, oraz jej zastępcy pod pretekstem rozpalania nienawiści rasowej, narodowej, religijnej lub socjalnej jest w rzeczywistości jaskrawym pogwałceniem praw Polskiej Mniejszości Narodowej na Białorusi do kultywowania własnej kultury, historii, tradycji i języka gwarantowanych przez a) Uniwersalną Deklarację Praw Człowieka z 1948 roku, b) Deklarację ONZ w sprawie praw osób należących do narodowych, etnicznych, religijnych i językowych mniejszości przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w drodze Rezolucji no. 47/135 z 18 grudnia 1992 roku, c) Rezolucję Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka w sprawie osób należących do narodowych etnicznych religijnych i językowych mniejszości, oraz d) ustalone normy zwyczajowe prawa międzynarodowego obowiązujące Białoruś zgodnie z jej członkostwem w ONZ i przynależnością do społeczności międzynarodowej. Ponadto z uwagi na brutalny sposób potraktowania Anny Paniszewy w czasie aresztowania jej prawa jako osoby aresztowanej, jej prawa jako kobiety aresztowanej, zostały rażąco pogwałcone.

Pani Dyrektor Anna Paniszewa nie jest i nigdy nie była działaczką polityczną. Jest wielką humanistką, kochającą ludzi działaczką społeczną, założycielką szkoły polskiej, wspaniałą nauczycielką, pedagogiem, i wychowawcą. Jako Polka zamieszkała na Białorusi ma prawo do kultywowania języka polskiego, kultury i historii Polski. Są to bowiem fundamentalne prawa człowieka gwarantowane konwencjami, traktatami, prawem i zwyczajami międzynarodowymi, które wiążą Białoruś zgodnie z jej przynależnością do ONZ i społeczności międzynarodowej.   

Aresztowanie Dyrektor Paniszewy oraz jej zastępcy przez władze białoruskie stanowi kolejny etap długoletnich, systematycznych represji, prześladowań i dyskryminacji Polskiej Mniejszości Narodowej na Białorusi. Polacy na całym świecie solidaryzują się z Polakami na Białorusi, którzy od lat są nękani i prześladowani za pielęgnowanie języka ojczystego, swojej kultury i historii, za obronę własnej godności i wolności. Polacy na Białorusi przeżyli już bardzo trudne czasy aresztowań, prowokacji, zwolnień z pracy. Zlikwidowano im naukę języka polskiego, odebrano Domy Polskie! Aresztowania kierownictwa szkoły polskiej w Brześciu wpisują się w kolejną falę represji wymierzoną przeciw Polskiej Mniejszości Narodowej na Białorusi. Nasi rodacy na Bialorusi padają obecnie ofiarą wojny dyplomatycznej prowadzonej przez Białoruś przeciw Polsce.

Niniejszym wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec prześladowań i dyskryminacji Polskiej Mniejszości Narodowej na Białorusi oraz apelujemy do władz Białorusi o natychmiastowe zwolnienie z aresztu kierownictwa Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej imienia Romualda Traugutta w Brześciu oraz zaprzestania prześladowań i dyskryminacji Polskiej Mniejszości Narodowej na Białorusi.

Zarząd Stowarzyszenia „Republika Polonia”

Wersja angielska, francuska, niemiecka, szwedzka poniżej

Appeal to the Belarusian authorities
to release from prison the leadership of the Polish School in Brest
and stop the persecution of the Polish Minority in Belarus!

March 14, 2021

“Republika Polonia,” a non-governmental organization that brings together people of Polish descent from around the world, appeals to the Belarusian authorities to immediately release from prison the co-founders and co-directors of the Polish Scout Social School of Romuald Traugutt in Brest-on-the-Bug, and stop political persecution and discrimination of the Polish National Minority in Belarus.

The arrest of Anna Paniszewa and her deputy, the Co-Founders and Co-Directors of the Polish School in Brest, under the pretext of inciting racial, national, religious, or social hatred is, in fact, a flagrant violation of the rights of the Polish National Minority in Belarus to cultivate its own culture, history, tradition, and language, as guaranteed by:

a) Universal The 1948 Declaration of Human Rights, b) United Nations Declaration on the Rights of Persons Belonging to National, Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, adopted by the United Nations General Assembly by Resolution no. 47/135 of 18 December 1992, c) Resolution of the United Nations Commission on Human Rights on persons belonging to national ethnic religious and linguistic minorities, and d) established customary norms of international law applicable to Belarus in accordance with its membership in the United Nations and the international community.

Moreover, due to the brutal treatment of Anna Panisheva during her arrest, her rights as a detained person and her rights as a woman subjected to abuse were grossly violated.

Director Anna Paniszewa is not and has never been a political activist. She is a great humanist, a social activist who loves people, the founder of the Polish school, a wonderful teacher and educator. As an ethnic Pole residing in Belarus, she has the right to cultivate the Polish language, culture, history, and traditions. These are fundamental human rights guaranteed by conventions, treaties, international law, and customs, which are binding on Belarus in accordance with its membership in the United Nations and the international community.

The arrest of Director Paniszewa and her deputy by the Belarusian authorities constitutes the next stage of long-term systematic repression, persecution, and discrimination of the Polish National Minority in Belarus. The Polish people all over the world express solidarity with the Polish people in Belarus, who have been harassed and persecuted for years for nurturing their mother tongue, culture, history, and tradition, for defending their own dignity and freedom. Poles in Belarus have already experienced very difficult times of arrests, provocations, and dismissals. The teaching of the Polish language was abolished, Polish Community Homes were taken away! The arrests of the leadership of the Polish school in Brest constitute another wave of repression directed against the Polish National Minority in Belarus. This time our compatriots in Belarus are falling victim to the diplomatic warfare waged by Belarus against Poland.

We hereby appeal to the Belarusian authorities to immediately release from prison the Director of the Romuald Traugutt Polish Scout Social School in Brest Anna Paniszewa and her Deputy. We strongly protest against the persecution of the Polish National Minority and call on the Belorussian government to stop the persecution and discrimination of the Polish National Minority in Belarus.

Management Board of the “Republika Polonia”


[a] The Universal Declaration of Human Rights; https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html

[b]Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities Adopted by General Assembly resolution 47/135 of 18 December 1992; https://www.refworld.org/docid/3ae6b38d0.html

[c] UN Commission on Human Rights, Rights of persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities, 9 April 1998; https://www.refworld.org/docid/3b00f04028.html.

Appel aux Autorités Biélorusses à libérer de prison
les dirigeants de l’école polonaise de Brest et à l’arrêt des persécutions  de la Minorité Polonaise en Biélorussie.

Republika Polonia, l’organisation non gouvernementale rassemblant les personnes d’origine polonaise du monde, appelle les autorités biélorusses à libérer immédiatement de prison les cofondateurs et les dirigeants de l’Ecole Polonaise privée de scouts Romuald Traugutt à Brest sur Bug, et à arrêter les persécutions et les discriminations politiques de la minorité polonaise en Biélorussie.

L’arrestation de Anna Paniszewa et de son adjoint, les cofondateurs et codirigeants de l’Ecole Polonaise à Brest, sous prétexte d’incitation à la haine raciale, nationale et religieuse est, de fait, une violation flagrante des droits de la Minorité Nationale Polonaise en Biélorussie à cultiver son histoire, sa culture, ses traditions et sa langue comme le garantit:

 1. La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948,
 2. La Déclaration des Nations Unis sur les personnes appartenant aux minorités nationales, ethniques et linguistiques, adoptée par la résolution no.47/135 de l’Assemblée Générale des Nations Unies du 18 décembre 1992,
 3. La résolution de la Commission des Droits de l’Homme sur les personnes appartenant aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques, et les normes en usage des lois internationales, applicables à la Biélorussie en raison de son appartenance à l’Organisation des Nations Unies et à la communauté internationale.

De plus, compte tenu de la brutalité avec laquelle Madame Anna Paliszewa a été arrêtée, ses droits de personne détenue ainsi que ses droits de femme ont étés bafoués.

La directrice de l’école polonaise de Brest, fondatrice de cette école, n’est pas et n’a jamais été une activiste politique.  Elle est une grande humaniste et une activiste sociale qui aime les gens. C’est une excellente enseignante et éducatrice. En tant qu’une Polonaise résidant en Biélorussie, elle a le droit de cultiver la langue, la culture, l’histoire et les traditions polonaises. Ce sont les droits humains fondamentaux garantis par les conventions, traités, lois et usages internationaux qui obligent la Biélorussie en tant que membre des Nations Unis et de la communauté internationale à les respectés.

L’arrestation de la Directrice Anna Paniszewa et de son adjoint par les autorités biélorusses constitue une étape de plus dans la longue série des répressions, persécutions et discriminations de la minorité nationale polonaise.

Les Polonais dans le monde entier expriment leur solidarité avec la population polonaise de Biélorussie qui est harcelée et persécutée depuis des années car elle cultive sa langue maternelle, sa culture, son histoire et ses traditions et  défend sa propre dignité et sa liberté. Les Polonais en Biélorussie ont connu des périodes difficiles d’arrestations, de provocations et de licenciements. L’enseignement de la langue polonaise a été supprimé. Les établissements de la culture, de la communauté polonaise, ont été confisqués.

L’arrestation des dirigeants de l’Ecole polonaise à Brest constitue une nouvelle vague de répressions dirigée contre la Minorité Nationale Polonaise. Cette fois nos compatriotes en Biélorussie sont devenus victimes de la guerre diplomatique entamée par la Biélorussie contre la Pologne.

Alors, par la présente, nous appelons les autorités biélorusses à libérer immédiatement de prison la Directrice de l’Ecole Polonaise privée de scouts Romuald Traugutt de Brest, Anna Paliszewa et son adjoint.

Nous protestons fermement contre les persécutions de la Minorité Nationale Polonaise et demandons au gouvernement biélorusse d’arrêter les persécutions et la discrimination de la Minorité Nationale en Biélorussie.

La Présidence de “Republika Polonia”

Appell an die belarussischen Behörden, die Leiter
der polnischen Schule in Brest aus dem Gefängnis
zu entlassen und die Verfolgung
der polnischen Minderheit in Belarus zu beenden

14. März 2021

Die Vereinigung Republik Polonia, eine Nichtregierungsorganisation (NGO), die Menschen polnischer Abstammung aus der ganzen Welt zusammenbringt, appelliert an die belarussischen Behörden, die Mitbegründer und Mitglieder der Leitung der Polnischen Pfadfinder-Schule („Romuald-Traugutt-Schule“) in Brest am Bug unverzüglich aus der Haft zu entlassen und die politische Verfolgung und Diskriminierung der polnischen nationalen Minderheit in Belarus zu beenden.

Die Verhaftung von Anna Paniszewa, der Leiterin der Schule in Brest, und von ihrem Stellvertreter unter dem Vorwand des angeblichen Aufrufs zum Rassen-, National-, Religions- und Sozialhass, ist eine eklatante Verletzung der Rechte der polnischen nationalen Minderheit in Weißrussland, ihre eigene Kultur, Geschichte, Tradition und Sprache zu pflegen. Die belarussischen Behörden missachten folgende Regelungen:

a) die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948, b) die Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der Angehörigen nationaler, ethnischer, religiöser und sprachlicher Minderheiten, die von der Generalversammlung der Vereinten Nationen durch die Resolution Nr. 47/135 vom 18. Dezember 1992 angenommen wurde, c) Resolution der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen über Personen, die nationalen, ethnischen, religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören, und d) etablierte Normen des Völkergewohnheitsrechts, die für Belarus gemäß seiner Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen und der internationalen Gemeinschaft gelten.

Darüber hinaus wurden durch die brutale Behandlung von Anna Paniszewa während ihrer Verhaftung ihre Rechte als inhaftierte Person und ihre Rechte als Frau grob verletzt.

Die Regisseurin Anna Paniszewa ist keine politische Aktivistin und war es auch nie. Sie ist eine große Humanistin, eine soziale Aktivistin, die Menschen liebt, die Gründerin der polnischen Schule, eine wunderbare Lehrerin und Erzieherin. Als ethnische Polin, die in Belarus lebt, hat sie das Recht, die polnische Sprache, Kultur, Geschichte und Traditionen zu pflegen. Dies sind grundlegende Menschenrechte, die durch Konventionen, Verträge, internationales Recht und Bräuche garantiert werden, und die für Belarus gemäß seiner Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen und der internationalen Gemeinschaft verbindlich sind.

Die Verhaftung der Schulleiterin Paniszewa und ihres Stellvertreters durch die belarussischen Behörden stellt die nächste Stufe der langfristigen systematischen Unterdrückung, Verfolgung und Diskriminierung der polnischen nationalen Minderheit in Belarus dar. Die Polen in der ganzen Welt bekunden ihre Solidarität mit ihren in Belarus lebenden Landsleuten, die seit Jahren für die Pflege ihrer Muttersprache, Kultur, Geschichte und Tradition, für die Verteidigung der eigenen Würde und Freiheit schikaniert und verfolgt werden. Viele Polen in Weißrussland sind bereits Opfer von willkürlichen Verhaftungen, Provokationen und Entlassungen geworden. Der Unterricht in polnischer Sprache wurde abgeschafft, Eigentum polnischer NGOs und Privatpersonen wurde konfisziert. Die Verhaftung der Schulleitung der polnischen Romuald-Traugutt-Schule in Brest stellt einen weiteren Akt der Menschenverachtung durch die belarussischen Behörden dar, der sich zielgerichtet gegen das Recht einer nationalen Minderheit richtet.

Wir appellieren hiermit an die belarussischen Behörden, die Leiterin der polnischen Romuald-Traugutt Pfandfinder-Schule in Brest Anna Paniszewa und ihren Stellvertreter unverzüglich aus der Haft zu entlassen. Wir protestieren nachdrücklich gegen die Verfolgung der polnischen nationalen Minderheit und fordern die weißrussische Regierung auf, die Verfolgung und Diskriminierung der polnischen nationalen Minderheit in Weißrussland unverzüglich zu beenden.

“Republika Polonia”

Vädjan till de vitryska myndigheterna att befria ledningen
för den polska skolan i Brest från arresteringen och stoppa förföljelsen av den polska nationella minoriteten!

Föreningen “Republika Polonia” som enar personer med polskt ursprung runt om i världen vädjar till de vitryska myndigheterna att omedelbart släppa ledningen för den polska skolan Scout Social School Romuald Traugutt i Brest-on-the-Bug och avsluta politisk förföljelse och diskriminering av den polska minoriteten i Vitryssland.

Gripandet av Anna Paniszewa, chef för den polska skolan i Brest, och hennes ställföreträdare under påstådd uppmuntran av rasistiskt, nationellt, religiöst eller socialt hat är en uppenbar kränkning av den polska nationella minoritetens rättigheter i Vitryssland att kunna odla sin egen kultur, historia, traditioner och språk som garanteras av den Allmänna Deklarationen för de mänskliga rättigheterna från 1948 i FN:s deklaration om individens rättigheter som tillhör nationella, etniska, religiösa och språkliga minoriteter antagen av FN: s Generalförsamling i resolutionen nr. 47/135 av den 18 december 1992, resolutionen från FN:s mänskliga Rättighetskommission om personer som tillhör nationella, etniska, religiösa och språkliga minoriteter, fastställda normer för internationell rätt som gäller i Vitryssland i enlighet med dess medlemskap i FN och tillhörigheten till internationella samfunden. På grund av den brutala behandlingen av Anna Paniszewa under hennes arrestering kränktes dessutom hennes rättigheter grovt.

Direktör Anna Paniszewa är inte och har aldrig varit en politisk aktivist. Hon är en stor humanist, en social aktivist som älskar människor, grundaren av den polska skolan, en underbar lärare och pedagog. Som polska bosatt i Vitryssland har hon rätt att odla sitt språk polskan, sin kultur och historia. Dessa är grundläggande mänskliga rättigheter som är garanterade av konventioner, avtal, internationell rätt och tullar som binder Vitryssland i enlighet med dess medlemskap i FN och det internationella samfundet.

Arresteringen av direktör Paniszewa och hennes ställföreträdare av de vitryska myndigheterna är nästa steg av långsiktigt systematiskt förtryck, förföljelse och diskriminering av den polska nationella minoriteten i Vitryssland. Polacker runt om i världen uttrycker sin solidaritet med polackerna i Vitryssland som blivit trakasserade och förföljda i flera år för att ha vårdat sitt modersmål, sin kultur och historia. För att ha försvarat sin värdighet och frihet! Polackerna i Vitryssland har redan upplevt mycket svåra tider med arresteringar, provokationer och avskedanden. Polska språkundervisningen avskaffades, polska hus konfiskerades. Arresteringen av ledningen för den polska skolan i Brest är en del av en annan förtryckarvåg riktad mot den polska nationella minoriteten. Våra landsmän i Vitryssland faller för närvarande offer för det diplomatiska kriget som Vitryssland för mot Polen.

Vi uttrycker härmed vårt starka motstånd mot förföljelse och diskriminering av den nationella polska minoriteten i Vitryssland och vädjar till de vitryska myndigheterna att omedelbart frisläppa ledningen för den polska skolan uppkallad efter Romuald Traugutt i Brest och avsluta förföljelsen och diskrimineringen av den polska Nationell Minoritet i Vitryssland!

“Republika Polonia”

Website | + posts

5 Comments

 1. Jozef Krutul

  Popieram apel Stowarzyszenia „Republika Polonia” zrzeszającego osoby polskiego pochodzenia na całym świecie do władz Białorusi o natychmiastowe zwolnienie z aresztu kierownictwa Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej im. Romualda Traugutta w Brześciu nad Bugiem i zaprzestanie prześladowań politycznych i dyskryminacji Polskiej Mniejszości Narodowej na Białorusi.
  Z poważaniem dr inż. Józef Krutul

 2. Andrzej Porwit

  Prorsze uwolnic z wezień polskich nauczycieli na czele z Anną Paniszewą

 3. Wiesław Wierzbowski

  Domagam się natychmiastowego zwolnienia z aresztu wszystkich Polskich nauczycieli !!!

 4. Nauczyciele szkół polonijnych w USA, są zbulwersowani bezpodstawnymi działaniami represyjnymi władz Białorusi wymierzonymi w mniejszość polską . Aresztowanie dyrekcji i kadry pedagogicznej polskiej szkoły w Brześciu jest politycznym prześladowaniem mniejszości narodowej w tym państwie, jaką stanowi polska diaspora . Domagamy się zaprzestania tych działań i żądamy natychmiastowego uwolnienia osób aresztowanych , zgodnie z normami prawa międzynarodowego i obrony praw człowieka .

 5. MALGORZATA KLINCEWICZ

  Zadam natychmiastowego uwolnienia dyrekcji i kadry pedagogicznej polskiej szkoły w Brześciu.

  Nauczyciel szkoly polonijnej w USA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *