Poland is by no means responsible for the Holocaust!

Poland is by no means responsible for the Holocaust!

Official Position of the Polish Ministry
of Foreign Affairs on Israel’s Statements.

Poland notes with concern the statements of the Israeli side on the amended Code of Administrative Procedure. Those comments are indicative of ignorance of the facts and Polish law. Poland is by no means responsible for the Holocaust, an atrocity committed by the German occupant also on Polish citizens of Jewish origin. Millions of citizens of the Second Polish Republic became victims of German crimes. 

The act amending the Act – Code of Administrative Procedure, adopted on 24 June 2021 by Polish Sejm, results from the obligation to implement the Constitutional Tribunal’s judgment of 12 May 2015 in the Polish legal system. The Tribunal ruled that the situation where there is no time limit by which an administrative decision issued in gross violation of the law should be voided is contrary to the principle of a democratic state and rule of law.

The adoption of the Act by the Polish Sejm in compliance with the verdict of the Polish Constitutional Tribunal is a legal consequence of the Tribunal’s judgment hence the formal duty of the Polish State. In line with the Tribunal’s judgment, the legislator has set a time limit to declare such administrative decisions as void. The adopted Act provides for a limit of 30 years during which invalidity of an administrative decision can be declared due to the decision having been issued in gross violation of the law.

The amendment to this law is based on the need to ensure citizens’ trust in the state and to implement the principle of legal certainty. The possibility of challenging a decision issued by public authorities cannot be unlimited in time. Such a situation gives rise to uncertainty as to the existing legal relationship and creates the impression that a decision is provisional.

The introduction of time limits for challenging administrative decisions will also lead to the elimination of fraud and irregularities, which occurred on a large scale in reprivatization cases. The amended provisions will only apply to administrative proceedings, including reprivatization proceedings. They will not affect civil proceedings aimed at obtaining compensation for unlawfully seized property.

The amendment will apply to all pending administrative proceedings in which action has been taken to challenge administrative decisions issued in a distant past. The amended provisions will apply regardless of the nationality or origin of the parties. They are therefore non-discriminatory.

It should be emphasized once again that the new regulations do not in any way restrict the possibility of bringing civil suits to seek damages, irrespective of the plaintiff’s nationality or origin.

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland – Press Office

https://www.gov.pl/web/diplomacy/mfa-statement-on-amended-code-of-administrative-procedure

Oświadczenie MSZ w związku z przyjęciem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego

25.06.2021

Polska z niepokojem odnotowuje wypowiedzi strony izraelskiej, dotyczące nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. Wypowiedzi te wskazują na nieznajomość faktów i polskiego prawa. Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Holocaust, który był zbrodnią popełnioną przez okupantów niemieckich m. in. na obywatelach polskich narodowości żydowskiej. Ofiarami zbrodni niemieckich były miliony obywateli II RP. 

Ustawa o zmianie ustawy – kodeks postępowania administracyjnego, przyjęta w dniu 24 czerwca br. przez Sejm RP, wynika z konieczności wprowadzenia do systemu obowiązującego prawa, wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niezgodna z zasadą demokratycznego państwa prawnego jest sytuacja, gdy istnieje możliwość stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej wydanej z rażącym naruszeniem prawa bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych. Przyjęcie ustawy przez Sejm RP w związku z wykonaniem wskazanego orzeczenia TK stanowi prawną konsekwencję wyroku i jest obowiązkiem władz. Zgodnie z wydanym orzeczeniem TK ustawodawca ustanowił granicę czasową dochodzenia stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych. Przyjęta ustawa wprowadza ograniczenie do 30 lat okresu, w którym możliwe jest stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej z uwagi na wydanie jej z rażącym naruszaniem prawa.

U podstaw nowelizacji tej ustawy leży potrzeba zapewnienia zaufania obywateli do państwa i realizacji zasady pewności prawa. Możliwość podważenia decyzji władz publicznych nie może być nieograniczona czasowo. Taka sytuacja powoduje powstanie niepewności co do istniejących stosunków prawnych i wywołuje wrażenie tymczasowości decyzji.

Wprowadzenie ograniczeń czasowych na podważanie decyzji administracyjnej będzie prowadziło też do eliminacji nadużyć i nieprawidłowości, które w znacznym stopniu miały miejsce w procesach reprywatyzacyjnych.

Zmienione przepisy będą dotyczyły jedynie postępowań administracyjnych, w tym reprywatyzacyjnych. Nie będą miały one wpływu na postępowania cywilne, których celem jest uzyskanie odszkodowania za odebrane bezprawnie mienie.

Zmiana przepisów będzie dotyczyła wszystkich prowadzonych postępowań administracyjnych, w których podjęto działania na rzecz wzruszenia decyzji administracyjnych wydanych w odległej przeszłości. Zmienione przepisy będą miały zastosowanie niezależnie od obywatelstwa czy pochodzenia stron. Mają więc one charakter niedyskryminacyjny.

Należy z całą mocą jeszcze raz podkreślić, że nowe przepisy w żaden sposób nie ograniczają możliwości składania pozwów cywilnych w celu uzyskania odszkodowania, niezależnie od posiadanego obywatelstwa lub pochodzenia powoda.

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Website | + posts

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *