Nie ma wolności bez niepodległości!

Nie ma wolności bez niepodległości!

Polska Moją Ojczyzną

Nie ma wolności bez niepodległości!

Drugi maja jest obchodzony jako Dzień Polonii i Polaków za granicą. Został on ustanowiony przez Sejm RP z inicjatywy Senatu RP w 2002 roku. To szczególny czas, by przypomnieć, że z dala od ojczyzny mieszka około 20 mln ludzi polskiego pochodzenia. Wśród nich są zarówno osoby, które wyemigrowały z kraju, jak też ich potomkowie urodzeni już poza Polską. W tym dniu pragnę podziękować wszystkim naszym rodakom mieszkającym na obczyźnie za krzewienie kultury, wiary, tradycji, podtrzymywanie pamięci o historii Polski oraz dbanie o tożsamość narodową. Pełne uznania jest Wasze kształtowanie postaw patriotycznych, głównie wśród najmłodszego pokolenia Polaków w domach, szkołach i ośrodkach polonijnych. Dzięki Waszemu zaangażowaniu, codziennej działalności kulturalnej, edukacyjnej oraz organizacyjnej umacniacie dziedzictwo narodowe poza granicami ojczyzny, a przez to budujecie polskość w swoich środowiskach i miejscach zamieszkania.

W tym czasie oddajemy także hołd Polakom, którzy zostali wysiedleni, których ziemie zostały zabrane, oraz tym, którzy wyemigrowali z przyczyn politycznych i ekonomicznych. Tego samego dnia, jest obchodzony również Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, który został uchwalony w 2004 roku przez Sejm RP, by podkreślić znaczenie symboli narodowych.  Warto pamiętać, że pod koniec II wojny światowej 2 maja 1945 roku polscy żołnierze zdobywający stolicę Niemiec powiesili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa oraz na Reichstagu w Berlinie. W latach PRL ówczesna władza komunistyczna 2 maja zdejmowała flagę Polski, aby nie była ona widoczna w dniu Święta Narodowego Trzeciego Maja, upamiętniającego uchwalenie pierwszej w Europie i drugiej na świecie Konstytucji 3 maja w 1791 roku.

Prezydent RP Andrzej Duda podczas tegorocznej uroczystości z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą powiedział, że „rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja stała się świętem patriotycznym. Jest to święto wiary w suwerenną i niepodległą Rzeczpospolitą, w jej odrodzenie, w pełną wolność, zerwanie kajdanów i uwolnienie się od jarzma obcych mocarstw”.

Flaga Rzeczypospolitej jest symbolem jedności, przywiązania do wartości i barw. Została zapoczątkowana od wielkiej chorągwi krakowskiej, gdzie na czerwonym tle był biały orzeł. To ona od pokoleń wskazywała kierunek, gdzie powinni zbierać się rycerze do walki, tworząc wspólnotę i ducha męstwa. W narodzie polskim tradycja szacunku do barw narodowych ma szczególny wymiar poza granicami kraju, gdzie w przeciągu dwóch ostatnich stuleci wyjechało tak wielu Polaków, z powodu zaborów i prześladowań. Część z naszych rodaków zostało przymusowo wywiezionych na Syberię. Tysiące Polaków wyjechało za chlebem, w poszukiwaniu lepszego życia, dążąc do poczucia bezpieczeństwa. Wielu z nich osiedliło się w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Europie Zachodniej czy Australii. Inni natomiast pozostali poza granicami ojczyzny w wyniku decyzji politycznych i zmian granic Rzeczypospolitej.

Mimo, że jesteśmy rozrzuceni po całym świecie to łączy nas jedno – kochamy Polskę, uważamy ją za swoją ojczyznę i kultywujemy najcenniejsze wartości, których nauczyli nas nasi przodkowie. Tworzymy silną wspólnotę opartą na tym samym pochodzeniu, kulturze, zwyczajach i języku. Według badań, w latach 1980 na skutek uwarunkowań politycznych i ekonomicznych na stałe z Polski wyjechało około 1,3 mln osób. Znaczna większość zdecydowała się na wyjazd do Niemiec, było to 42% w latach 1980-1989, 6% Polaków wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych, a po 6% do Włoch, Francji, Austrii i Grecji, a także Kanady (ok. 3-4%). Wielu emigrantów w obliczu panującego wówczas w kraju stanu wojennego zaczęło budować emigracyjne struktury oporu wobec komunistycznej władzy, poza granicami Polski, tworząc tam media i organizacje polonijne. Przy okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą warto wspomnieć również losy milionów rodaków, którzy zostali wysiedleni z Kresów Wschodnich w latach 1940-1946, jak też tych, którzy pozostali na swojej ojcowiźnie, na terenach należących dzisiaj do Litwy, Białorusi i Ukrainy.

Dzień 2 maja to nie tylko czas refleksji nad przeszłością naszej ojczyzny, ale także szansa na spojrzenie z nadzieją w przyszłość. Polonia i Polacy mieszkający poza krajem odgrywają kluczową rolę w budowaniu relacji społeczno – gospodarczo – politycznych między Polską, a innymi krajami oraz w promowaniu dobrego wizerunku naszej ojczyzny na arenie międzynarodowej. Optymistyczną informacją jest fakt, że między 2017, a 2022 rokiem do Polski wróciło blisko 160 tys. emigrantów, jak podają badania Głównego Urzędu Statystycznego.

Nie ma wolności bez niepodległości! Wiwat Maj, 3-ci Maj! 

Na przestrzeni wieków Konstytucja 3 Maja stała się symbolem polskiej tożsamości narodowej i dumy, niezłomnej woli walki o wolność i demokrację. Uchwalenie Ustawy Rządowej w 1791 roku na Sejmie Czteroletnim przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego było wyrazem dążenia do reform w duchu oświeceniowych ideałów. Miała ona na celu ograniczenie władzy królewskiej, wprowadzenie zasad demokratycznych oraz zapewnienie równości obywatelskiej. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władzy na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję.

Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła w znacznym stopniu demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz zapewniła chłopom ochronę państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny. Mimo, że Konstytucja 3 maja obowiązywała tylko przez 14 miesięcy, była bezprecedensowym osiągnięciem narodu polskiego, który dążył do zachowania suwerenności, jak też rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. W dniu ustanowienia Konstytucji 3 maja przestała istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów, a w jej miejsce została powołana Rzeczpospolita Polska. Święto Konstytucji 3 maja obchodzono w naszej ojczyźnie do ostatniego rozbioru, czyli do 1795 roku.

Świętowanie 3 Maja było zakazane we wszystkich zaborach. Dopiero po I wojnie światowej, kiedy Polska odzyskała niepodległość w 1918 święto Konstytucji 3 maja zostało wznowione. W czasie okupacji niemieckiej i radzieckiej podczas II wojny światowej było zabronione świętowanie 3 maja, ale mimo to pamięć o „majowej jutrzence” zapisała się głęboko w sercach Polaków, zarówno w kraju jak i na emigracji oraz była wyrażana w dziełach literackich, poezji, pieśniach i kazaniach duchownych. Dopiero w 1981 roku władza PRL wydała zezwolenie na obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Od 1989 roku święto Konstytucji 3 maja ponownie zostało ustanowione jako święto narodowe, a od 2007 roku obchodzone jest również na Litwie.

Jedną z najbardziej znanych pieśni patriotycznych śpiewanych 3 maja jest „Witaj majowa jutrzenko”, która została napisana w trakcie powstania listopadowego przez jej uczestnika Rajnolda Suchodolskiego. Utwór ten jest wykonywany tradycyjnie co roku 3 maja podczas podnoszenia flagi państwowej na Placu Zamkowym w Warszawie, w czasie obchodów rocznicowych.

           1. Witaj majowa jutrzenko,

Świeć naszej polskiej krainie,

Uczcimy ciebie piosenką,

Która w całej Polsce słynie.

Witaj Maj! Trzeci Maj,

u Polaków błogi raj!

           1. Witaj dniu trzeciego maja,

Który wolność nam zwiastujesz,

Pierzchła już ciemiężców zgraja,

Polsko dzisiaj tryumfujesz

Witaj Maj! Trzeci Maj,

u Polaków błogi raj!

           1. Wrogów tłuszcze wyrok Boski

Zmiótł z powierzchni polskich łanów,

Znikła boleść, znikły troski,

Nie ma w Polsce obcych panów

Witaj Maj! Trzeci Maj,

u Polaków błogi raj!

 Jak być wolnym człowiekiem?

Przy okazji 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja warto przypomnieć słowa ojca świętego Jana Pawła II, który w dwusetny jubileusz Konstytucji, w 1991 roku, skierował do rodaków te pamiętne słowa:

„Tradycja 3 maja należy do dziejów jego duszy, podobnie jak należy do dziejów duszy wszystkich rodaków. Nasze dzisiejsze modlitewne wołanie: »Naucz nas być wolnymi«, było aktualne wtedy, przed dwustu laty. Konstytucja 3 maja stanowiła na nie odpowiedź zasadniczą. Wszyscy czujemy, jak jest ono aktualne dziś, po dwustu latach. Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć”. Bogarodzico Dziewico! Ty, którą ośmielamy się od stuleci nazywać Królową Polski – w szczególności w dniu 3 maja!

Ojcze Święty naucz nas być wolnymi ludzmi!

3 maja kościół katolicki w Polsce obchodzi także uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Święto to zostało ustanowione przez papieża Benedykta XV w 1920 na prośbę polskich biskupów, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Nawiązuje ono do ważnych wydarzeń z historii naszej ojczyzny: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza – powierzenia królestwa opiece Matki Bożej oraz do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Przy okazji tej uroczystości warto przypomnieć o ważnym wydarzeniu, które miało miejsce 3 maja 1966 roku na Jasnej Górze, podczas obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski. Tego dnia Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński, wraz z całym Episkopatem, oddał Ojczyznę Polskę Maryi, Matce Kościoła, w Jej macierzyńską niewolę na kolejne tysiąc lat. Przy wielotysięcznym tłumie pielgrzymów na jasnogórskich błoniach mówił: “Chcemy oddać naród i całą Ojczyznę w macierzyńską, słodką niewolę Maryi za wolność Kościoła w świecie i w Polsce!”.

Z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja życzę wszystkim Polakom mieszkającym w kraju i za granicą, abyśmy zawsze byli dumni z tego, że jesteśmy Polakami, pamiętali o wartościach, które kształtują naszą tożsamość narodową, przekazywali je kolejnym pokoleniom i każdego dnia poprzez sumienną pracę służyli Bogu i Ojczyźnie. 

Pragnę również przypomnieć życzenia, które skierował przed laty św. Jan Paweł II „Niech ta sama prawda i mądrość, jaka wyraziła się w majowej Konstytucji, ukształtuje dalszą przyszłość Rzeczypospolitej w duchu sprawiedliwości i miłości społecznej dla dobra wszystkich ludzi i chwały Boga samego”.

                                                                                                            Małgorzata Jaroszek

Website | + posts

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *