Dokument Końcowy Konferencji Warszawskiej 2021

Międzynarodowa Konferencja Warszawska

Stowarzyszenie „Republika Polonia”

3-5 września 2021 roku

 

Rola Osób Pochodzenia Polskiego Zamieszkałych za Granicą
 w Ochronie Dobrego Imienia Polski i Polaków

 

DOKUMENT KOŃCOWY

 

Na zaproszenie Stowarzyszenia „Republika Polonia”, 5 września 2021 roku, w miesiącu beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej, my Polacy mieszkający w Ojczyźnie oraz rozrzuceni na pięciu kontynentach świata, razem z przedstawicielami najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej, Episkopatu Polski, polskiej nauki i filantropii, a także z zagranicznymi przyjaciółmi Polaków,

spotkaliśmy się razem, w stolicy Polski, by głośno, raz jeszcze przypomnieć światu, coraz silniej zagłuszaną i fałszowaną prawdę o tym co Polacy dali światu i jakiego cierpienia doświadczyli. Nie sposób wymienić wszystkich świadectw Polskiej Martyrologii, których traumatyczne skutki odczuwa każda polska rodzina do dziś. Nie sposób też wymienić wszystkich zasług Rzeczypospolitej i Jej obywateli dla świata. Wystarczy w tym miejscu przywołać zwycięską Odsiecz Wiedeńską pod przywództwem polskiego króla Jana Sobieskiego w 1683 roku, która obroniła chrześcijańską cywilizację przed zalewem i dominacją islamu, zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, która obroniła Europę i być może świat, przed komunistycznym zniewoleniem i pauperyzacją, Konstytucji Trzeciego Maja z 1791 roku, która była pierwszą ustawą zasadniczą w Europie i drugą na świecie, czy Unii Polsko-Litewskiej, a w rzeczywistości unii wielu narodów I Rzeczypospolitej Polskiej, budowanej i rozwijanej od 1385 do jej rozkwitu w 1569, wyprzedzającej Unię Europejską o 6 wieków i stanowiącej bezcenną i unikalną skarbnicę wiedzy i doświadczenia polityczno-społeczno-ekonomicznego, jak dotąd jeszcze niewykorzystaną,

spotkaliśmy się świadomi potrzeby i znaczenia integracji wszystkich Polaków, zrzeszonych i niezrzeszonych, w odpowiedzi na globalne zagrożenia w gwałtownie destabilizującym się świecie, wielowymiarową degradację cywilizacji zachodniej oraz zmasowany, wielokierunkowy atak na Polskość,

spotkaliśmy się razem na Warszawskiej Konferencji by odrzucić różnice dzielące Polaków za granicą i w Polsce, nieistotne w obliczu tak wielkich globalnych, regionalnych i rodzimych zagrożeń, w duchu odpowiedzialności za los Ojczyzny i współobywateli,

spotkaliśmy się, aby zaprosić każdego Polaka i przyjaciela Polski do współpracy dla dobra Ojczyzny, w szczególności do obrony i propagowania prawdy o Polsce i Polakach.

W tym duchu, przedstawiamy wnioski uczestników Konferencji reprezentujących Polaków z całego świata, przedstawicieli władz, środowisk akademickich, organizacji pozarządowych, oraz przyjaciół Polski:

Polskie Imponderabilia

Uznajemy, że dla ochrony dobrego imienia Polski niezbędne jest odnowienie i przyjęcie za historycznym dokumentem przedstawiającym Pięć Prawd Polaków spod znaku Rodła, który został ogłoszonych na XV Kongresie Związku Polaków w Niemczech 6 marca 1938 roku w obecności około 6 tysięcy uczestników. Prawdy Polaków spod Znaku Rodła niosą uniwersalne przesłanie i zachowują ponadczasową aktualność. Są wyrazem odwiecznych wartości Polaków, przywiązania do Pana Boga i religii katolickiej, miłości do Ojczyzny i przywiązania do rodziny. Winny być pielęgnowane i stale przypominane zarówno młodemu jak i starszemu pokoleniu.  Prawdy te brzmią:

·         Jesteśmy Polakami;

·         Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci;

·         Polak Polakowi bratem;

·         Co dzień Polak Narodowi służy;

·         Polska Matką naszą Matką, nie wolno mówić o Matce źle.

Uznajemy, że w obliczu zmasowanych ataków na Polskę zarówno ze wschodu jak i z zachodu oraz od wewnątrz, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Narodu Polskiego oraz suwerennego bytu Państwa Polskiego, w obliczu kolejnego dziejowego zagrożenia niepodległości Polski, nadrzędnym dążeniem każdego Polaka winna być obrona dobra wspólnego jakim jest suwerenne i niepodległe Państwo Polskie. Jest to wartość nadrzędna dla wszystkich, którzy czują się Polakami i identyfikują się z Polską.

Wzywamy wszystkie osoby polskiego pochodzenia oraz organizacje polonijne do wzmożonych wysiłków na rzecz zachowania i obrony polskości poprzez staranne wywiązywanie się z polskich obowiązków:

  1. Mówię po polsku, znam polską historię i kulturę, uczę Polskości dzieci i wnuki oraz dbam o Polskość wszystkich polskich dzieci.
  2. Utrzymuję żywy kontakt z Polską: dbam o moje polskie korzenie i zawsze biorę udział w wyborach wraz z całą rodziną.
  3. Dekalog jest zawsze moim drogowskazem.
  4. Staram się współpracować w grupie dla Polski.
  5. Zawsze bronię Polski.
  6. Jestem Strażnikiem Polskości i co najmniej raz w roku aktywnie wspomagam finansowo inicjatywy na rzecz utrzymania i obrony Polskości.
  7. Nie tylko mówię, że pracuję dla Polski; nie tylko apeluję o to do innych, ale sam podejmuję się realizacji projektów dla Polski.

Polskie rachunki krzywd

Uznajemy, że w wyniku układu okrągłostołowego, który grubą kreską pozbawił Polaków prawa do rozliczeń zbrodni z przeszłości, Polska nie sięgnęła po 1989 roku do mechanizmów tranzytywnej sprawiedliwości okresu przejściowego umożliwiających społeczeństwom pokonfliktowym rozliczenie przeszłości, wymierzenie sprawiedliwość i zagojenie ran. Dlatego też polskie społeczeństwo, które doznało niespotykanych krzywd i strat z rąk niemieckiego i sowieckiego okupanta oraz wroga wewnętrznego jest dotknięte głęboką traumą psychologiczną ofiary, która do dziś nie zaznała zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Postulujemy, aby w celu zagojenia wielopokoleniowej traumy doprowadzić do zadośćuczynienia za zbrodnie dokonane na narodzie polskim. Zidentyfikowanie i nazwanie sprawców tych przestępstw oraz jednoznaczne określenie kwalifikacji prawnej tych zbrodni to warunki konieczne w procesie zadośćuczynienia za doznane krzywdy w celu wyleczenia Polaków z wielopokoleniowej traumy bycia ofiarą, która sprzyja postawom uległości wobec oprawcy.

Uznajemy, że po roku 1989 Polska nie podjęła wysiłku suwerennego myślenia o własnej historii oraz budowania niezawisłej pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Zaniechała też pielęgnowania własnej pamięci zbiorowej, własnej polityki historycznej, oraz oszacowania krzywd i strat wynikających z drugiej wojny światowej oraz sowieckiej dominacji. Z luki tej skorzystali inni, pisząc i propagując własną historię naszym kosztem.

Zwracamy uwagę, że Polska od lat zmaga się z antypolskim przekazem w kraju i zagranicą. Dotychczasowa strategia ignorowania nieprawdziwych antypolskich przekazów dla uniknięcia ich nagłaśniania nie zdała egzaminu. Była przejawem i dowodem słabości Państwa Polskiego. Doprowadziła do zakorzenienia się fałszywych przekonań na temat Polski w części społeczeństwa polskiego, w międzynarodowych środowiskach akademickich, w międzynarodowej opinii publicznej oraz w instytucjach międzynarodowych. Ten zmanipulowany wizerunek Polski dziś stanowi poważne zagrożenie dla suwerennego bytu państwa polskiego. 

Uznajemy jednocześnie, że wchodzimy w nową erę relacji międzynarodowych, w której ugruntowane źródła prawa międzynarodowego przestają obowiązywać a państwa tracą swoją historyczną rolę w stanowieniu prawa międzynawowego na rzecz globalnych korporacji i organizacji pozarządowych. W miejsce norm prawa międzynarodowego wchodzą narracje kreujące przekonanie o słuszności, z których wywodzona jest siła polityczna. Wykreowana za pomocą narracji siła polityczna staje się następnie podstawą do roszczeń. Mamy więc do czynienia z nową rzeczywistością, w której narracja kreowana przez dominujące siły decyduje o ocenie moralnej danego społeczeństwa. Z takiej oceny moralnej wywodzone jest poczucie słuszności roszczeń podnoszonych wobec danego państwa. Wizerunek kreowany w celu wygenerowania oceny moralnej danego społeczeństwa według politycznego zapotrzebowania potężnych graczy międzynarodowych przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo państwa.

Zwracamy uwagę na to, że żaden krok prawny i dyplomatyczny nie będzie skuteczny, jeżeli nie poprzedzi go ugruntowane poczucie historycznej słuszności polskich roszczeń i powinności zadośćuczynienia polskim krzywdom. Dlatego apelujemy o zwiększenie wysiłków na rzecz masowej popularyzacji w kraju i zagranicą wiedzy o przestępstwach dokonanych na Polakach.

Uznajemy, że konieczne jest prowadzenie pogłębionych systematycznych prac badawczych nad historycznymi zbrodniami dokonanymi na narodzie polskim. Dokumentowanie, opis i analiza zdarzeń historycznych jest niezbędnym i najmocniejszym fundamentem sprawnego ich wprowadzenia do powszechnej świadomości publicznej w kraju i zagranicą. Następnym krokiem winna być kwalifikacja prawna opisywanych zdarzeń i rozważenie dostępnych rządowi polskiemu instrumentów dochodzenia naprawienia historycznych i współczesnych krzywd. Konieczne jest też nadanie najwyższego priorytetu polityce historycznej państwa polskiego.

Zwracamy uwagę, że w obliczu niesprawiedliwości dziejowej wobec polskich ofiar totalitaryzmów każdy Polak ma obowiązek okazywać bezwarunkowy szacunek dla pamięci Polaków pomordowanych i prześladowanych za to, że byli Polakami.  Jest to warunek konieczny, aby wymagać od innych szacunku dla polskich ofiar i zadośćuczynienia za dokonane zbrodnie.

Postulujemy, aby w duchu należytego uszanowania ofiary życia złożonej za Ojczyznę oficerowie Wojska Polskiego bestialsko pomordowani z rozkazu sowieckiego Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku w Katyniu i innych miejscach kaźni na terenie ZSSR zostali odznaczenie krzyżem Virtuti Militari.

Działania Interwencyjne

Zwracamy uwagę, że skandalicznych zniekształceń polskiej historii dopuszczają się nie tylko media, ale również środowiska akademickie oraz prominentni politycy w kraju i zagranicą. Przykładowo, w świecie hiszpańskojęzycznym negatywny wizerunek Polski oraz negatywny stereotyp Polaka jest kreowany przez koalicję potężnych sił. Z jednej strony jest to międzynarodówka gloryfikująca neo-komunizm, z drugiej strony rosyjskie ośrodki wpływu, a z trzeciej strony niemiecka polityka historyczna. Wszystkie te siły bezkarnie atakują Polskę. Naprzeciw wszystkim tym graczom stają przede wszystkim ludzie dobrej woli, nieliczni zapaleńcy i pasjonaci polskiej historii, woluntariusze. Reakcja Państwa Polskiego na te ataki jest niewidoczna. Środowiska obywatelskie wspierające Polskę winny być bardziej docenione i mocniej wspomagane przez Polskę.

Uznajemy, że działania interwencyjne w obronie Polskości muszą być prowadzone z uwzględnieniem kodu kulturowego odbiorców. Obok oczywistego prostowania kłamstw obecnych w mediach, publikacjach popularnych i w obiegu naukowym na temat historii Polski i jej teraźniejszości, niezbędne jest zaangażowanie zasobów intelektualnych i technicznych, które zwiększą zasięg odziaływania środowiska obrońców dobrego imienia Polski.

Zwracamy uwagę, że akcje interwencyjne w obronie dobrego imienia Polski nie powinny wykorzystywać przestarzałych środków oddziaływania tylko w postaci analogowej i wczesno-internetowej. Należy powiązać wszechstronny monitoring medialny z aktywnymi działaniami w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez osoby czy instytucje zniesławiające Polskę i Polaków. Wszystkie działania w ekosystemie obrony dobrego imienia muszą być należycie finansowane.

Postulujemy aby propolskie organizacje społeczne niemające wystarczających własnych zasobów, ponieważ społeczeństwo obywatelskie po okresie hekatomby wojennej i powojennego zniewolenia dopiero się odradza, były wspierane przez Rzeczpospolitą bez systemowej „grantozy”. Niezbędne jest państwowe wsparcie dla utrzymania stałych działań w obronie Polskości, a nie przypadkowe, sporadyczne wsparcie „projektowe”.

Działalność Proaktywna

Uznajemy wspólnie, że polski kod kulturowy jest zbudowany na trzech fundamentach: kościół, ojczyzna, rodzina. Wszystkie te wartości są obecnie podważane i niszczone. W obliczu zagrożenia polskiej tożsamości narodowej konieczne jest odwołanie się do dzieł wybitnych ojców polskiej niepodległości jak Polityka Polskiej Odbudowy Państwa Romana Dmowskiego czy też koncepcji teologii narodu i całego dorobku patriotycznego Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz nauczania Jana Pawła II.

Zwracamy uwagę na to, że klasyczne pojęcie prawdy rozumianej jako wierne odzwierciedlenie rzeczywistości zostało zastąpione we współczesnej Europie pojęciem prawdy ideologicznej, czyli założeń przyjmowanych z góry na zapotrzebowanie polityczne. Taka prawda nie na nic wspólnego z rzeczywistością. W ten sposób stworzono fałszywą mega narrację na temat łamania praworządności oraz praw człowieka przez Państwo Polskie. Narracja ta ma na celu osłabienie rządu polskiego aby doprowadzić do zmiany układu politycznego w Polsce. W ten sposób ma być przywrócony w Warszawie reżim dyspozycyjny wobec Brukseli i Berlina.

Uznajemy, że reagowanie na kłamstwa i zniewagi jest konieczne gdyż zapobiega utrwalaniu się kłamstwa w świadomości opinii publicznej. Jest sprawą najwyższej wagi aby nieprawdziwy obraz Polski był piętnowany, kwestionowany i korygowany na forum instytucji międzynarodowych oraz parlamentów i instytucji państw sojuszniczych Polski.  Dlatego docieranie z polskim przekazem do opiniotwórczych środowisk i liderów opinii w krajach zachodnich jest sprawą najwyższej wagi. W tym celu konieczne jest budowanie własnych kompetencji poprzez intensywne działania szkoleniowe w organizacjach takich jak. Collegium Intermarium, oraz współpraca z istniejącymi instytucjami w kraju i na świecie, w tym szczególnie z ośrodkami katolickimi i chrześcijańskimi.

Uznajemy jednocześnie, że kluczem do pokonania antypolskiej ofensywy wizerunkowej jest budowanie krok po kroku takiego wizerunku Polski jaki my chcemy światu pokazać, wizerunku kreowanego według naszego własnego scenariusza. Potrzebujemy podjąć ofensywę propagandową wykreowaną według naszego własnego rozumienia czym jest Polska. 

Postulujemy, aby dziś misją każdego Polaka była praca u podstaw, czyli samokształcenie oraz budowa sprawnej sieci komunikacji i współpracy, w ramach której jesteśmy w stanie działać wspólnie, sprawnie i skutecznie.

Edukacja, Oświata i Kultura

Zwracamy uwagę na to, jaki ogromny potencjał tkwi w niemal w trzymilionowej rzeszy polskich dzieci mieszkających poza granicami kraju, o ile będziemy walczyć solidarnie o utrzymanie i rozwój ich Polskości oraz tworzyć motywację do powrotu Polaków z zagranicy do Polski w dobie narastającego kryzysu demograficznego w kraju.

Uznajemy, że jest potrzebne przygotowanie nowej, kompleksowej i systemowej strategii rozwoju polskiej kultury za granicą, w tym w szczególności polskiej oświaty: edukacji, formacji i wychowania, we współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki z ekspertami, administracją szkół, kadrą nauczycielską, rodzicami i uczniami, jako długofalowego warunku powodzenia wszystkich innych instrumentów obrony dobrego imienia Polski za granicą, z uwzględnieniem konieczności włączenia do programu edukacji tematu ochrony dobrego imienia Polski i Polaków.  Strategia powinna objąć wszystkie polskie dzieci i młodzież poza granicami kraju, także ogromną większość obecnie nieobjętą żadną formą polskiej edukacji (ponad 2,6 mln, tj. ok. 95%).

Postulujemy m.in. wprowadzenie nauczania przedszkolnego jako warunku podstawowego dla sukcesu kompleksowej strategii. Niezbędne są zajęcia wyrównawcze z języka polskiego w językowych laboratoriach w celu umożliwienia starszym dzieciom wejścia do systemu edukacji. Należy tworzyć nowe i wspierać istniejące szkoły typu imersyjnego z językiem polskim jako jednym z języków wykładowych. Jest to warunek sukcesu formacji młodych liderów polonijnych. Niezbędny jest też ambitnym programem nauczania przedmiotów ścisłych gdyż podnosi on atrakcyjność i konkurencyjność szkoły. Należy wspierać współpracę z katolickimi parafiami dla zapewnienia możliwości katolickiej formacji duchowej dzieci i młodzieży na każdym etapie kształcenia i wychowywania, zgodnie z wielowiekową polską tradycją. 

Postulujemy dalszy rozwój banku wzorcowych programów edukacyjnych, wychowawczych i liderskich dostosowanych do lokalnej specyfiki, ochronę istniejących oraz tworzenie, wyposażanie i kompleksowe wsparcie nowych ośrodków polskiej edukacji przedszkolnej, szkolnej i licealnej, szkolenie organizatorów polskich szkół i ośrodków społecznych, kulturalnych, sportowych i medialnych za granicą, promowanie i motywowanie współpracy polskich szkół na całym świecie przy optymalnym wsparciu Państwa Polskiego oraz dalszy rozwój wymiany wakacyjnej dzieci i młodzieży z całego świata.   

Postulujemy profesjonalny rozwój platform internetowych, przedstawiających historię Polski i bieżący polski serwis informacyjny w najważniejszych językach świata, polskiego uniwersytetu wirtualnego z kilkoma językami wykładowymi, oraz portalu z bajkami opowiadanymi po polsku na dobranoc.

Wzmocnienie Organizacji Polonijnych

Uznajemy wspólnie, że konieczne jest wzmocnienie i integracja na poziomie globalnym polskich organizacji pozarządowych, w kraju i za granicą, przy wykorzystaniu tradycyjnych i nowoczesnych technologii internetowych, medialnych i administracyjnych.

Uznajemy za konieczne przeprowadzenie badań podstawowych w celu sporządzenia i corocznego aktualizowania rejestru polskich osób prawnych i fizycznych, właścicieli i posiadaczy społecznego, polskiego majątku nieruchomego, ruchomego i intelektualnego, za granicą i w Polsce, zawierającego konieczne dane takie jak nazwy i nazwiska, dane kontaktowe, adres biur i godziny otwarcia, system dostępu do informacji publicznej i członkowskiej, linki do ksiąg wieczystych, sprawozdań finansowych itp., w celu jego skutecznej ochrony i rozbudowy. Postulujemy wprowadzenie w rejestrze punktacji, na podstawie istniejących w Polsce i za granicą wzorów klasyfikacji rzetelności organizacji, na potrzeby darczyńców prywatnych i publicznych. 

Postulujemy rozwój już istniejącego lub utworzenie nowego Sądu Arbitrażowego w Warszawie, z międzynarodowymi arbitrami, w celu profesjonalnego, taniego i szybkiego rozwiązywania sporów personalnych w ramach polonijnych organizacji pozarządowych, marnotrawiących milionowy polski majątek społeczny na niepotrzebne, prywatne spory sądowe.    

Doceniamy promowanie i motywowanie organizacji polskich do formalnego przyjęcia w statutach i regulaminach, oraz faktycznego stosowania, uznanych i rozpisanych na szczegółowe zasady, dobrych praktyk filantropijnych takich jak praworządność i transparentność, sprawne zarządzanie i rekrutacja, silny nadzór finansowy, sprawny i odpowiedzialny fundraising.

Proponujemy utworzenie pięcioklasowej odznaki „Strażnika Polskości” dla polskich i niepolskich osób fizycznych, prawnych i organizacji niezarejestrowanych, w kraju i za granicą, podejmujących zobowiązanie do corocznego fundraisingu na rzecz Funduszu Obrony Polskości.

Zwracamy uwagę na potrzebę promowania i motywowania do systematycznego szkolenia liderów organizacji propolskich, rozwijania kompetencji liderów i członków organizacji polonijnych na wzór istniejącego już systemu doskonalenia nauczycieli polonijnych, np. w ORPEG w Lublinie, jak i w ramach nowopowstałych projektów takich jak Collegium Intermarium w Warszawie.

Zwracamy uwagę na potrzebę rozwoju sieci polskich organizacji z uwzględnieniem specyfiki i doświadczeń dobrze rozwiniętych systemów organizacyjnych Polaków i Polonii np. na Litwie, w Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz wyzwań stojących przed kurczeniem się potencjału polskiego w USA i Kanadzie oraz gwałtownych, tektonicznych zmian globalnych i potrzeby dostosowywania doń sieci polskich organizacji, np. poprzez rozwój i nawiązywanie roboczej współpracy z Polakami w Chinach, Indiach, Korei Południowej i innych „azjatyckich tygrysach”.  Ponadto, istnieje ogromny, uśpiony potencjał organizacyjny w sieci polskich rad parafialnych w świecie anglosaskim, hiszpańskojęzycznym w Amerykach, a także w zlaicyzowanej nie do końca Europie.

Proponujemy motywowanie do przyjęcia dobrych praktyk, w tym zapisu o Sądzie Arbitrażowym, w statutach organizacji polonijnych poprzez powiązanie ich z warunkami ubiegania się o granty, sponsoring lub nagrody.   

Wzmocnienie Współpracy Polska – Polonia

Uznajemy wspólnie, że Polacy poza granicami kraju ponoszą największe koszty antypolskiej wojny dezinformacyjnej przeciwko Polsce. Atak na dobre imię Polski i Polaków uderza w perspektywy rozwoju zawodowego Polaków w ich krajach zamieszkania oraz utrudnia wysiłki na rzecz utrzymania Polskości następnych pokoleń. Wielu podejmuje indywidualne działania w celu prostowania kłamstw i oszczerstw, które wywołują głęboką traumę. Jednak indywidualne wysiłki bez instytucjonalnego zaplecza i profesjonalnego wsparcia ze strony Państwa Polskiego są mało skuteczne.

Zwracamy uwagę na to, że niezbędne jest objęcie patronatem państwa profesjonalnego rozwoju promocji historii Polski w celu prezentacji dokonań cywilizacyjnych Polski oraz odkłamywania szkodliwego obrazu powstałego w wyniku akcji propagandowej naszych bliższych i dalszych sąsiadów co najmniej w dwunastu wersjach językowych.

Zwracamy uwagę, że nowa rzeczywistość wymaga nowych rozwiązań w relacjach między Polakami w kraju i poza jego granicami. Żyjemy w epoce komunikacji wirtualnej, która stawia przed nami wielkie wyzwania ale też oferuje ogromne możliwości. Powoduje bowiem, że odległości tracą na znaczeniu, a odległe miejsca zamieszkania już nas nie izolują. Dziś mamy możliwość budowania wzajemnych relacji i podejmowania wspólne działań na rzecz Polski bez względu na to gdzie się fizycznie znajdujemy. Dlatego też zacierają się różnice między Polakami w kraju i poza jego granicami, a w to miejsce powstaje globalna sieć osób zdeterminowanych bronić swojej narodowej tożsamości oraz godności i suwerenności Państwa Polskiego.

Zwracamy uwagę, że ścisła współpraca patriotycznych środowisk Polaków zamieszkałych poza granicami kraju z rodakami w kraju, instytucjami państwa polskiego, w tym z MSZ, MEiN, MKiDN, IPN, oraz organizacjami pozarządowymi, jest konieczna w celu poprawy skuteczności walki o prawdę historyczną i dobre imię Polski i Polaków. W celu wzmocnienia wspólnej pamięci historycznej Polaków rekomendujemy uruchomienie Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego działającego w skali światowej, który będzie kierowany do osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli, poprzez profesjonalnie prowadzony portal oświatowo-edukacyjny.

Postulujemy powołanie Polonijnego Instytutu Myśli Politycznej zajmującego się w szczególności współpracą polsko-polonijną, inicjatywami strategicznymi przy wykorzystaniu potencjału polskiej diaspory, oraz propagowaniem wiedzy o myśli politycznej Polski, głównych państw świata oraz ośrodków wpływu.  Należy odejść od szkodliwych schematów myślenia o Polonii promowanych za czasów PRLu, eliminować negatywny wizerunek Polonii w oczach polskiej opinii publicznej i budować kulturę współpracy Polaków w kraju z Polakami poza jego granicami.  

Postulujemy również powołanie polsko-polonijnego funduszu w celu finansowania projektów polsko-polonijnych oraz towarzystwa ubezpieczeniowego dla zabezpieczenia tychże projektów. Postulujemy też wprowadzenie dawno oczekiwanego systemu zachęt, w tym ulg podatkowych, dla osób powracających do Polski, które przywożą do kraju kapitał finansowy i intelektualny oraz cenne międzynarodowe doświadczenie.

Wzmocnienie Współpracy z Obcokrajowcami

 Uznajemy, że ze względu na to, że szkalowania Polski nie można zwalczać tylko poprzez obronę Jej dobrego imienia, konieczna jest długofalowa strategia budowania propolskich treści w przekazie globalnym przy użyciu najnowszych technologii. Należy położyć nacisk na przełamywanie negatywnych stereotypów przy współpracy z osobami, które nie są Polakami, oraz w kontekście tematów o szerokim zasięgu na bazie wartości chrześcijańskich wspólnych z innymi narodami.

Zwracamy uwagę, że w globalnym przemyśle filmowo-medialnym istnieje zapotrzebowanie na nowe treści i świeży kontent, co stanowi szansę dla polskiego przekazu. 

Zwracamy jednocześnie uwagę, że mamy obecnie do czynienia ze skokiem technologicznym w dziedzinie przekazu filmowo-medialnego wraz z rozwojem nowych technologii takich jak blockchain w oparciu o sztuczną inteligencję wykorzystującą bazy danych upodobań odbiorców oraz streaming.  Gwałtowny rozwój mediów strumieniowych, które w sposób podprogowy prowadzą indoktrynację odbiorców, stanowi poważne niebezpieczeństwo, że nastąpi zerwania międzypokoleniowego kodu kulturowego Polaków na rzecz globalnego kodu kulturowego.

Postulujemy, aby Polacy na całym świecie byli obecni w mediach streamingowych takich jak Netflix czy Amazon w celu monitorowania oferowanego przekazu. W wypadku pojawienia się treści antypolskich należy natychmiast pisać protesty konsumenckie do właściciela platformy steramingowej.  Jako konsumenci liczymy się w tej grze najbardziej. Musimy się nauczyć wywierać presję, która będzie generowała negatywny nastrój wśród odbiorców czyli konsumentów odnośnie danego przekazu. Negatywny nastrój winien przełożyć się na zauważalny negatywny trend internetowy wokół danego problemu. Dopiero wtedy problem zostanie dostrzeżony i będzie szansa na jego wyeliminowanie.  

Postulujemy, aby zwracać szczególną uwagę na treści odbierane przez dzieci i młodzież polską. Platformy strumieniowe mogą okazać się pomocne w zachowaniu polskości na podstawie starannie dobranego materiału przybliżającego kulturę, tradycję i język polski. Należy przestrzegać aby przekaz był odbierany w języku polskim wraz z polskim tekstem. W ten sposób zagrożenie technologiczne na rzecz globalnego kodu kulturowego możemy przekuć w narzędzie ochrony, rozwoju i propagowania polskiego kodu kulturowego.

 

Wobec powyższego wzywamy wszystkich rodaków do rozpowszechniania niniejszego Dokumentu, docierania do gremiów, organizacji i innych podmiotów walczących o prawdę o Polsce i Polakach na całym świecie w celu rozwijania i propagowania pro-polskiego przekazu, wymiany doświadczeń, oraz budowania synergii pro-polskiego przekazu poprzez rozwój dynamicznej, pro-aktywnej sieci szerokiej współpracy.

 

Zostań Strażnikiem Polskości!

Stowarzyszenie „Republika Polonia”