Konferencja pt.

„Rola osób pochodzenia polskiego
zamieszkałych poza granicami kraju
w ochronie dobrego imienia Polski i Polaków”

List od Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka

TRANSMISJA ONLINE

W najbliższym czasie zamieścimy wszytkie wystąpienia z 3.09.2021r. jako pojedyńcze nagrania.
Prosimy o cierpliwość. Pracujemy nad tym opracowaniem. 

 

Program        Warsztaty       Organizatorzy

Biskup Wiesłąw Lechowicz – Powitanie uczestników Konferencji SRP 2021

 
 

Europoseł Jadwiga Wiśniewska wita uczestników konferencji

 
 

W obliczu globalnej wojny informacyjnej i fałszowania historii na szkodę Polski, Polaków i osób polskiego pochodzenia przez wrogie państwa i diaspory oraz organizacje o zasięgu międzynarodowym, osoby polskiego pochodzenia zamieszkałe poza granicami kraju stają na pierwszej linii antypolskiego frontu. Ich gruntowna znajomość polityki, gospodarki, społeczeństwa, kultury i języka kraju zamieszkania stanowi potencjalnie bezcenny oręż Rzeczypospolitej w walce o prawdę, godność i prestiż, oraz podstawowe polskie interesy.

 

 

Niestety, ten bezcenny kapitał ludzki czeka nadal na uruchomienie swojego potencjału. Od lat obserwujemy bowiem wielu samotnych, rozproszonych po świecie rycerzy, toczących heroiczny, nierówny bój o prawdę historyczną i dobre imię Polski. Działają na własną rękę, poza wszelkimi strukturami, bez żadnego wsparcia, często pozostają nieznani w kraju ze względu na barierę językową. Konieczne jest więc dotarcie do takich osób, rozpoznanie ich kompetencji, udzielenie im odpowiedniego wsparcia oraz podjęcie próby skoordynowania ich działań dla wzmocnienia siły propolskiego przekazu za granicą.

 

 

W tym celu Stowarzyszenie „Republika Polonia”, które zrzesza polskie środowiska patriotyczne z całego świata, postanowiło zrealizowa w dniach 3-5 września 2021 roku w Warszawie projekt obejmujący konferencję i warsztaty. W ramach tego projektu podjęta zostanie próba wymiany doświadczeń, ustalenia specyfiki poszczególnych regionów świata oraz identyfikacji kluczowych problemów w zakresie ochrony dobrego imienia Polski i Polaków. Celami strategicznymi projektu są integracja i aktywizacja propolskich środowisk na świecie.

 

 

Na konferencji w dniu 3 września głos zabiorą przedstawiciele polskich władz, parlamentu i europarlamentu, świata nauki oraz organizacji pozarządowych. Wystąpienia osób zamieszkałych poza granicami kraju przewidziane są w formie warsztatów, które odbędą się 4 i 5 września. W czasie warsztatów przedstawiona zostanie analiza stosowanych instrumentów ochrony dobrego imienia Polski i Polaków w krajach zamieszkania osób polskiego pochodzenia oraz ocena ich skuteczności.

 

 

W ramach warsztatów zostanie podjęta próba identyfikacji i opisania najskuteczniejszych praktyk. Zostanie też opracowany i opublikowany dokument końcowy, zawierający materiały pokonferencyjne oraz katalog rekomendowanych dobrych praktyk w zakresie ochrony dobrego imienia Polski i Polaków. Materiały te zostaną udostępnione na naszym portalu internetowym Republika Polonia oraz w mediach społecznościowych.

 

 

Zapraszamy!

Transmisja online będzie udostępniona na tej stronie.

 

 

Stowarzyszenie „Republika Polonia”