Solidarność katolickiej społeczności polonijnej w Brazylii z rodakami w Republice Białorusi

Solidarność katolickiej społeczności polonijnej w Brazylii z rodakami w Republice Białorusi

W związku z docierającymi smutnymi informacjami o prześladowaniach i aresztowaniach przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej w Republice Białorusi, m.in. Anny Paniszewej dyrektorki Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej im. R. Traugutta w Brześciu, Andżeliki Borys prezes Związku Polaków na Białorusi, Andrzeja Poczobuta członka Zarządu Głównego ZPB oraz innych przedstawicieli społeczności polskiej w tym kraju pragniemy wyrazić nasze zaniepokojenie oraz solidarność z naszymi uwięzionymi Rodakami!

W imieniu duszpasterzy polonijnych oraz ponad 2 milionowej polonijnej społeczności w Republice Federacyjnej Brazylii, która w zdecydowanej większości należy do Kościoła katolickiego, pragniemy niniejszym wyrazić naszą łączność duchową z osobami prześladowanymi i uwięzionymi! Republika Białorusi jest krajem wielonarodowościowym, gdzie każda mniejszość narodowa będąca lojalną wobec swojego Państwa winna mieć uszanowane i zagwarantowane prawa mniejszości, jak stanowią o tym prawa międzynarodowe, oraz co jest rzeczywistością dostrzegalną w różnych krajach świata.

W 1938 r. Getúlio Vargas ówczesny prezydent Brazylii wprowadził prawa nacjonalizacyjne, które między innymi miały na celu przyspieszenie asymilacji emigrantów, którzy wybrali ten kraj, jako miejsce do życia, pracy i zapewnienia przyszłym pokoleniom wolności, a także lepszych warunków materialnych, czy też godnej i spokojnej egzystencji. Na podstawie wspomnianych praw zabroniono używania języków obcych, zostały zamknięte wszystkie stowarzyszenia, szkoły, kluby, jakie posiadali imigranci na terenie Brazylii. Z politycznego punktu widzenia, ówczesnego okresu, prezydent Brazylii nie miał innego wyboru, jak tylko wprowadzić wspomniane prawa. Patrząc jednak z perspektywy czasu, owa decyzja przyczyniła się do zubożenia kultury tego kraju, jak też przynajmniej dwa pokolenia nie miały powszechnego dostępu do szkół. Szkoły etniczne zlikwidowano i na ich miejsce miały zostać otwarte szkoły narodowe, które w tzw. głębokim interiorze niestety nie powstały. Aktualnie obowiązująca konstytucja Republiki Federalnej Brazylii gwarantuje poszczególnym społecznościom etnicznym możliwość podtrzymywania swoich zwyczajów, religii, tradycji i języka. Jeśli chodzi o społeczność polonijną, będącą już w 4, 5 czy 6 pokoleniu polskich osadników, jest ona lojalna wobec Państwa Brazylijskiego, ponieważ jej członkowie są jego prawowitymi obywatelami. Jednak poprzez świadomość o swoim polskim pochodzeniu, zatroskanie o kultywowanie tradycji swoich przodków i w ostatnim okresie pojawiające się nowe miejsca nauczania języka polskiego, rzeczywistość ta spotyka się z akceptacją władz lokalnych czy federalnych. W spotkaniach bilateralnych, strona brazylijska wobec polskich partnerów wyraźnie podkreśla wkład imigrantów polskich i ich potomków w różnorodny rozwój Brazylii.

Mamy głęboką nadzieję, że lojalna polska mniejszość narodowa żyjąca od pokoleń w Republice Białorusi zostanie dostrzeżona i jej prawa obywatelskie uszanowane przez władze tego kraju i będzie ona mogła wraz z innymi mniejszościami przyczyniać się w różnorodności kulturowej do postępu, rozwoju i pokojowego współistnienia w swoim kraju zamieszkania, jakim jest Białoruś.

Niech Pan Bóg błogosławi Republice Białorusi, aby mogła żyć w pokoju społecznym i następował jej rozwój gospodarczy dla dobra wszystkich jej obywateli!

Ks. dr Zdzislaw Malczewski SChr

           Rektor

Porto Alegre, 26 marca 2021 r.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *