STANOWISKO STOWARZYSZENIA REPUBLIKA POLONIA nt. SUWERENNOŚCI PRAWNEJ RP

STANOWISKO STOWARZYSZENIA REPUBLIKA POLONIA  nt. SUWERENNOŚCI PRAWNEJ RP

Stanowisko Stowarzyszenia Republika Polonia w sprawie
Suwerenności Prawnej Rzeczypospolitej Polskiej

– kierując się zasadą demokratycznego państwa prawa, konstytucyjnym obowiązkiem obrony niepodległości, w tym ochrony ustrojowej i funkcjonalnej suwerenności Narodu i Państwa Polskiego;

– w związku z międzynarodową oraz wewnętrzną presją ukierunkowanej na podważanie suwerenności prawnej RP ignorującą dotychczasowy dorobek ustrojowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz państw członkowskich Unii Europejskiej wyrażony w wieloletnim orzecznictwie krajowych sądów konstytucyjnych;

– mając na względzie poważne zagrożenie dla suwerennego bytu i decydowania o swoim ustroju i prawach przez Naród Polski, co zmierza do bezprecedensowego zwasalizowania Polski wobec „superpaństwa” rodzącego się w miejsce Unii Europejskiej, wbrew woli stron traktatów europejskich;

– wobec wykraczającego poza przyznane kompetencje i stanowiącego naruszenie traktatów europejskich oraz zasad publicznego prawa międzynarodowego prawotwórstwa organów UE.

Stowarzyszenie Republika Polonia stwierdza, że Komisja i Trybunał Sprawiedliwości UE:

naruszają traktatową zasadę równości Państw Członkowskich jak również poszanowania ich tożsamości narodowej nierozerwalnie związanej z ich podstawowymi strukturami politycznymi i konstytucyjnymi, uzurpując sobie kompetencje, które nie zostały przyznane im przez Polskę, z naruszeniem prawa traktatowego (art. 4 art. 1 i 2 Traktatu Lizbońskiego i art. 67 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej w związku z art. 2 Traktatu Lizbońskiego);

– pod pozorem realizacji zasad ogólnych wyrażonych w traktatach europejskich, podejmują działania prawotwórcze wychodzące poza zakres kompetencji przyznanych przez Państwa Członkowskie. Tak powstałe normy nadużywają przymiotu „prawa europejskiego” i obwarowane są sankcjami egzekwowanymi przez pozbawione demokratycznej legitymacji organy Unii Europejskiej;

– nie stosują norm prawa europejskiego, w tym zasad traktatowych, jednolicie wobec wszystkich Państw Członkowskich, dokonując ich wybiórczej i dyskryminującej wykładni w oparciu o polityczne lub ideologiczne przesłanki;

– stosują przemoc instytucjonalną wzywając organa władzy sądowniczej do łamania zasad ustrojowych wymiaru sprawiedliwości kształtowanych polską konstytucją kosztem praw obywateli do rozpoznania i rozpatrzenia poddanej orzecznictwu sądowemu sprawy bezzwłocznie, przez właściwego, niezależnego, bezstronnego i niezawisłego sędziego;

– dążą do anarchizacji życia publicznego i podważają fundamentalną zasadę demokratycznego państwa prawnego, wzywając organy wymiaru sprawiedliwości do łamania zasad ustrojowych określonych Konstytucją RP. Skutkuje to naruszeniem zasady pewności obrotu prawnego oraz prawa do sądu, zawierającym w sobie prawo do rozpoznania sprawy niezwłocznie przez właściwego, niezależnego, bezstronnego i niezawisłego sędziego;

– upoważniają sędziów do kwestionowania prerogatyw prezydenta w zakresie legalności nadawania przez prezydenta sędziom uprawnień sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

– podważają konstytucyjne prerogatywy Prezydenta RP do powoływania sędziów.

Wobec powyższego:

Stowarzyszenie Republika Polonia z aprobatą przyjmuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego RP z dnia 7 października 2021 potwierdzające, że kompetencji organów władzy państwowej RP nie mogą wykonywać organy, którym Polska ich nie przekazała, a stosowanie w Polsce, w oparciu o wyroki TSUE, poza-konstytucyjnych norm prawnych przed konstytucją lub sprzecznie z konstytucją oznacza utratę przez Polskę suwerenności prawnej.

Z pełną aprobata przyjmujemy stanowisko TK, że kształtowanie ustroju wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej jest elementem polskiej tożsamości ustrojowej i konstytucyjnej. W związku z tym nigdy nie mogło ono zostać przekazane na rzecz Unii Europejskiej i pozostaje wyłączną kompetencją polskiego prawodawcy.

Tym samym wyroki TSUE ingerujące w ustrój polskiego sądownictwa, wkroczyły w sferę polskiej tożsamości konstytucyjnej, wychodząc poza kompetencje UE.

Niniejszym postulujemy:

– odsunięcie od sprawowania wymiaru sprawiedliwości sędziów kwestionujących pierwszeństwo i nienaruszalność ustrojowych, konstytucyjnych zasad kształtujących polską władzę sądowniczą,

– ustawowe ograniczenie immunitetu sędziowskiego w odniesieniu do czynów stanowiących sprzeniewierzenie się zasadzie art. 8 Konstytucji, wedle której Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej;

– przywrócenie aktywności i rozszerzenie działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego dla zapewnienia realizowania gwarancji prawa do sądu, zawierającego w sobie prawo do rozpoznania sprawy niezwłocznie przez właściwego, niezależnego, bezstronnego i niezawisłego sędziego; 

– przyjęcie stałego mechanizmu współpracy Prezydenta i rządu w celu systematycznego poddawania orzeczeń TSUE i aktów prawa pochodnego UE kontroli Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zgodności z ustawą zasadniczą;

– wprowadzenie do systemu prawa wymogu badania zgodności z Polską Konstytucją wszelkich norm prawa zewnętrznego.  

Zwracamy uwagę, że nieuprawniona ingerencja organów UE w tożsamość konstytucyjną dotyka każdego państwa członkowskiego UE.

Niniejszym wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli do poparcia naszego Stanowiska aby kraje członkowskie Unii Europejskiej nie stały się obiektem nieuprawnionej ingerencji organów Unii Europejskiej naruszającej suwerenną tożsamość narodów Europy.

Zarząd Stowarzyszenia Republika Polonia

10 października 2021

Website | + posts

3 Comments

  1. Maria Winnicka

    I agree with the above statement.

  2. Jan Czarniecki

    In confirmation of the above declaration.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *