Wybory Samorządowe 7 IV 2024

Wybory Samorządowe 7 IV 2024

Ważne!

Kiedy? Gdzie? Jak? 

Wybory samorzadowe w Polsce w roku 2024 odbędą się w dniu 7 kwietnia 2024 roku, to jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, od godz. 7 rano do 21 wieczorem.

Będą to wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Będą to bardzo ważne wybory gdyż albo ugruntują albo osłabią pozycję obozu rządzącego. W przeciwieństwie do wyborów parlamentarnych w wyborach samorządowych nie będzie można głosować poza granicami kraju.  Nie przewiduje się też utworzenia komisji wyborczych za granicą. 

Osoby, które w dniu wyborów
ukończyły 60 lat
bądź są niepełnosprawne
mogą głosować
korespondencyjnie lub przez pełnomocnika.

 

Głosowanie Korespondencyjne

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy składać do dnia 25 marca 2024 roku. 

Jak zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego?

Według Art. 52b Kodeksu Wyborczego zamiar głosowania korespondencyjnego zgłaszamy komisarzowi wyborczemu do 13 dnia przed dniem wyborów.   Zgłoszenie takie może być dokonane:
1) ustnie w urzędzie gminy;
2) na piśmie utrwalonym w postaci:
a)  papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
b)  elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
3) telefonicznie – w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.
 
W zgłoszeniu tym zamieszcza się lub podaje nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, oraz adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.
 
Co musisz zrobić aby zgłosić głosowanie korespondencyjne elektronicznie?
 
Trzeba mieć profil zaufany i wypełnić wniosek przez stronę https://www.gov.pl/web/gov
Na stronie Załatw Sprawy Urzędowe znajduje się okienko Meldunek i Wybory. Gdy wejdziemy w to okienko otrzymamy następujące opcje:
Wybory
Zmień miejsce głosowania 

Kliknij w link “Zgłoś, że chcesz głosować korespondencyjnie” i naciśnij niebieski klawisz “Złóż Wniosek.”

  1. Zaloguj się swoim profilem zaufanym.
  2. Podaj adres, pod którym będziesz przebywać w dniu wyborów.
  3. Sprawdź wniosek i podpisz go elektronicznie. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.

Głosowanie przez Pełnomocnika

Poza formą głosowania korespondencyjnego osoby, które ukończyły 60 lat lub są niepełnosprawne, mogą głosować przez pełnomocnika. Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, należy składać najpóźniej do 29 marca 2024.

Wybory Samorządowe 7 IV 2024 – gdzie głosujemy?

Jeśli nie mamy zameldowania stałego na terenie gminy, w której chcemy głosować, wówczas możemy dopisać się do rejestru wyborców w tej gminie, składając w urzędzie gminy pisemny wniosek wraz z deklaracją, w której podajemy adres stałego zamieszkania.  Jednak w przeciwieństwie do wyborów parlamentarnych w wyborach samorządowych nie możemy głosować w dowolnym lokalu na terenie Polski po pobraniu zaświadczenia o prawie głosowania w swojej gminie.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *